Back
ПРОДУКТИ
COLLECTIONS
КАФЕ
КАФЕ МАШИНИ И КАФЕВАРКИ
ИСТОРИИ ОТ LAVAZZA
alt alt

Научете повече

Капсули С НУЛЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА CO₂

ЧЗВ Lavazza A Modo Mio

Какво означава „CO₂ неутралност“ за Lavazza?

Подходът на нашата група към въглеродна неутралност започва с намаляване на емисиите на Lavazza по цялата верига на стойността, от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички междинни етапи. Тъй като сме наясно, че не всички емисии могат да бъдат напълно намалени, Lavazza започна програма за компенсиране на остатъчните въглеродни емисии за тези, които не могат да бъдат намалени. През 2020 г. започнахме нашето пътуване, като компенсирахме преките емисии и постигнахме пълна неутралност на емисиите за офисите и производствените предприятия на групата. Крайната цел е да се постигне пълна въглеродна неутралност чрез компенсиране на всички непреки емисии, т.е. всички емисии, генерирани по цялата верига на стойността – от отглеждането на зелено кафе, пакетирането, разпространението на крайния продукт и употребата до изхвърлянето на продуктите.

На продуктово ниво капсулите Lavazza A Modo Mio ще бъдат CO₂-неутрални. Това означава, че компенсираме всички наши годишни въглеродни емисии, свързани с продадените обеми.

Има ли обвързващи правни норми, свързани с този избор?

Нашият подход към въглеродната неутралност е чисто доброволен акт. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цели за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (борба с климатичните промени).

Каква е целта на програмата за въглеродна неутралност на Lavazza? Кои фази са включени? Какво включва неутралността на CO₂?

Неутралността на тези капсули включва компенсиране на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, през всички етапи на производство, транспорт и изхвърляне.

Това включва събирането на суровини, производството на продукта, фазата на пакетиране, транспортирането нагоре и надолу по веригата и накрая фазата на изхвърляне.

Как се генерира въглероден кредит? Как се валидира?

Всички компенсационни проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит. Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни, признати от ООН. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички клирингови операции се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойното отчитане. Проектите Kariba Forest Protection и Guanarè Forest Restoration, подкрепени от Lavazza, са сертифицирани по международно признати стандарти (VCS и CCB), за да се осигури високото качество и устойчивост на проектите. Освен това нашият климатичен партньор South Pole, който отговаря за всички трансакции за компенсиране на въглеродни емисии, осигурява спазването на най-добрите практики за компенсиране от избора на проекти до оттеглянето на кредитите от името на Lavazza.

Защо Lavazza избра компенсационни проекти извън Европа?

Повечето от компенсиращите проекти, които съществуват днес, се изпълняват в развиващите се страни. Социалните ползи, свързани с тези проекти, имат забележително положително въздействие върху местните общности, където се изпълнява проектът.

Как работи въглеродното компенсиране?

Тъй като климатичните промени са глобален проблем, въздействието на един тон въглерод, емитиран някъде по света, може да бъде неутрализирано чрез намаляване или улавяне на тон въглерод някъде другаде – това е принципът на компенсиране на въглерода (наричан още CO₂ компенсация).

Това намаляване на въглерода (или съхранение) се постига чрез специфични въглеродни проекти, много често изпълнявани в развиващите се страни.

Тези проекти генерират въглеродни кредити, където 1 кредит = 1 тон намалени или уловени емисии на CO₂. Спестяванията на въглерод се извършват с помощта на международно признати методологии и се проверяват редовно.

В допълнение към намаляването или съхранението на въглерод, някои от тези проекти осигуряват и други екологични, социални и икономически ползи, като опазване на биоразнообразието, заетост, увеличение на дневната заплата, образователна и здравна подкрепа. Подкрепата на тези проекти е начин за подобряване на поминъка на местните общности по устойчив начин, като същевременно се борим с климатичните промени и така допринасяме за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

CO₂-неутрални ли са всички продукти на Lavazza за еднократна употреба?

Новите въглеродно-неутрални капсули A Modo Mio са важен крайъгълен камък от плана Roadmap to Zero, който има за цел да намали и компенсира непреките емисии по цялата верига на доставки, нагоре и надолу по веригата на операциите на Lavazza (зелено кафе, опаковка, транспорт, изхвърляне). В допълнение, за преките емисии Lavazza намалява и компенсира емисиите си на корпоративно ниво (производствени предприятия, търговски офиси, офиси) от 2020 г. насам. Неутрализирането на непреките емисии ще става постепенно и ще се постига чрез прогресивни годишни квоти, представени по продукти и брандове.

Как се прилага въглеродната неутралност на Lavazza? Защо капсулите Lavazza са въглеродно-неутрални?

Новите въглеродно-неутрални капсули A Modo Mio са важна стъпка за Lavazza Group, която има за цел да доведе всички компании и продукти на групата до въглеродна неутралност, както се изисква от Roadmap to Zero на Lavazza Group. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цели за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (борба с климатичните промени).

По-конкретно компенсационните проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит.

Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички операции B28 се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Проектите Kariba Forest Protection и Guanarè Forest Restoration, подкрепени от Lavazza, са сертифицирани по международно признати стандарти (VCS и CCB), за да се осигури високо качество и устойчивост на проектите. Освен това нашият климатичен партньор South Pole, който отговаря за всички трансакции за компенсиране на въглеродни емисии, осигурява спазването на най-добрите практики за компенсиране от избора на проекти до оттеглянето на кредитите от името на Lavazza.

ЧЗВ Капсули Lavazza, съвместими с оригинални машини Nespresso*

Каква е целта на програмата за въглеродна неутралност на Lavazza? Кои фази са включени? Какво включва неутралността на CO₂?

Неутралността на тези капсули включва компенсиране на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, през всички етапи на производство, транспорт и изхвърляне.

Това включва събирането на суровини, производството на продукта, фазата на пакетиране, транспортирането нагоре и надолу по веригата и накрая фазата на изхвърляне.

Защо Lavazza избра компенсационни проекти извън Европа?

Повечето от компенсиращите проекти, които съществуват днес, се изпълняват в развиващите се страни. Социалните ползи, свързани с тези проекти, имат забележително положително въздействие върху местните общности, където се изпълнява проектът.

Защо Lavazza избра тази посока по отношение на устойчивостта?

В продължение на 125 години подходът на Lavazza към бизнеса се основава на синергията между ценностната система и икономическата стабилност, доказана от големия ангажимент към устойчивостта. С течение на времето тази синергия се превръща в стратегически път за иновации на продукти и процеси и намаляване на въздействието, насочени към все по-голяма интеграция на устойчивостта, в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 12 (отговорно потребление и производство ) и ЦУР 13 (борба с климатичните промени).

Наскоро решихме да ускорим този път поради влошаването на извънредната климатична ситуация, която засяга всички, включително компаниите: последните проучвания показват как това явление може да стане необратимо. Трябва също така да вземем предвид, че кафето е селскостопански продукт, който расте в някои от най-рисковите райони на планетата по отношение на въздействието на климатичните промени, което създава дисбаланси с важни и преки последици за производителите на кафе и техните семейства и за производството, производителността и качеството на кафето.

Как се генерира въглероден кредит? Как се валидира?

Всички компенсационни проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит. Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни, признати от ООН. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички клирингови операции се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Проектът Madre De Dios Amazon Forest, подкрепен от Lavazza, е сертифициран по международно признати стандарти (VCS и CCB), за да се осигури високо качество и устойчивост на проекта. Освен това нашият климатичен партньор Ecoact, участващ в този проект, осигурява спазването на най-добрите практики за компенсиране, от избора на проекта до оттеглянето на кредити от името на Lavazza.

CO₂-неутрални ли са всички продукти на Lavazza за еднократна употреба?

Това е един от първите CO₂-неутрални продукти на компанията. Въглеродната неутралност на продукта включва цялата верига на доставки и жизнения цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, през всички етапи на производство, транспорт и изхвърляне.

Това е първият крайъгълен камък, който има за цел да намали и компенсира непреките емисии по цялата верига на доставки, нагоре и надолу по веригата на операциите, под прекия контрол на Lavazza.

Освен това, за директните емисии, Lavazza намалява и компенсира своите емисии на корпоративно ниво (производствени предприятия, търговски офиси, офиси) от 2020 г. насам. Неутрализирането на непреките емисии ще се извършва постепенно и ще се постигне чрез прогресивни годишни квоти, представени от продукти и брандове.

Има ли обвързващи правни норми, свързани с този избор?

Нашият подход към въглеродната неутралност е чисто доброволен акт. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цели за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (борба с климатичните промени).

Какво означава да си CO₂-неутрален?

Подходът на нашата група към въглеродна неутралност започва с намаляване на емисиите по цялата верига на стойността на Lavazza, от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички междинни етапи. Тъй като сме наясно, че не всички емисии могат да бъдат напълно намалени, Lavazza започна програма за компенсиране на остатъчните въглеродни емисии за тези, които не могат да бъдат намалени. През 2020 г. започнахме нашето пътуване, като компенсирахме преките емисии и постигнахме пълна неутралност на емисиите за офисите и производствените предприятия на групата. Крайната цел е да се постигне пълна въглеродна неутралност чрез компенсиране на всички непреки емисии, т.е. всички емисии, генерирани по цялата верига на стойността – от отглеждането на зелено кафе, пакетирането, разпространението на крайния продукт и употребата до изхвърлянето на продуктите.

На продуктово ниво новите алуминиеви капсули Lavazza, съвместими с машините Nespresso Original*, са едни от първите продукти на Lavazza, които са CO₂-неутрални: това означава, че компенсираме всичките си годишни въглеродни емисии в сравнение с произведените и пуснати на пазара обеми.

* Бележка: Lavazza не е свързана, одобрена или спонсорирана от Nespresso

Как се прилага въглеродната неутралност на Lavazza? Защо капсулите Lavazza са въглеродно-неутрални?

С пускането на пазара на алуминиевите капсули Lavazza предлага всичките си най-известни брандове (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto и Dek), като същевременно декларира, че тази гама от продукти е въглеродно-неутрална.

Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цели за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (борба с климатичните промени).

По-конкретно компенсационните проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит. Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международни електронни въглеродни регистри. По този начин всички операции B28 се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Проектът Madre De Dios Amazon Forest, подкрепен от Lavazza, е сертифициран по международно признати стандарти (VCS и CCB), за да се осигури високо качество и устойчивост на проекта. Освен това нашият климатичен партньор Ecoact, участващ в този проект, осигурява спазването на най-добрите практики за компенсиране, от избора на проекта до оттеглянето на кредити от името на Lavazza.

Как работи въглеродното компенсиране?

Тъй като климатичните промени са глобален проблем, въздействието на един тон въглерод, емитиран някъде по света, може да бъде неутрализирано чрез намаляване или улавяне на тон въглерод някъде другаде – това е принципът на компенсиране на въглерода (наричан още CO₂ компенсация).

Това намаляване на въглерода (или съхранение) се постига чрез специфични въглеродни проекти, много често изпълнявани в развиващите се страни.

Тези проекти генерират въглеродни кредити, където 1 кредит = 1 тон намалени или уловени емисии на CO₂. Спестяванията на въглерод се извършват с помощта на международно признати методологии и се проверяват редовно.

В допълнение към намаляването или съхранението на въглерод, някои от тези проекти осигуряват и други екологични, социални и икономически ползи, като опазване на биоразнообразието, заетост, увеличение на дневната заплата, образователна и здравна подкрепа. Подкрепата на тези проекти е начин за подобряване на поминъка на местните общности по устойчив начин, като същевременно се борим с климатичните промени и така допринасяме за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

* Lavazza не е свързана с, одобрена от или спонсорирана от Nespresso

*Забележка: Lavazza не е свързана, одобрена или спонсорирана от Nespresso