Business
РЕШЕНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ
@БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

Научете повече

КОМПЕНСАЦИЯ НА CO₂
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА КАПСУЛИ

ЧЗВ Система за капсули кафе Firma

Как работи въглеродното компенсиране?

Тъй като климатичните промени са глобален проблем, въздействието на един тон въглерод, емитиран някъде по света, може да бъде неутрализирано чрез намаляване или улавяне на тон въглерод някъде другаде – това е принципът на компенсиране на въглерода (наричан още CO₂ компенсация).

Това намаляване на въглерода (или съхранение) се постига чрез специфични въглеродни проекти, много често изпълнявани в развиващите се страни.

Тези проекти генерират въглеродни кредити, където 1 кредит = 1 тон намалени или уловени емисии на CO₂. Спестяванията на въглерод се извършват с помощта на международно признати методологии и се проверяват редовно.

В допълнение към намаляването или съхранението на въглерод, някои от тези проекти осигуряват и други екологични, социални и икономически ползи, като опазване на биоразнообразието, заетост, увеличение на дневната заплата, образователна и здравна подкрепа. Подкрепата на тези проекти е начин за подобряване на поминъка на местните общности по устойчив начин, като същевременно се борим с климатичните промени и така допринасяме за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Какво означава CO₂ неутралност за Lavazza?

Подходът на нашата група към въглеродна неутралност започва с намаляване на емисиите по цялата верига на стойността на Lavazza, от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички междинни етапи. Тъй като сме наясно, че не всички емисии могат да бъдат напълно намалени, Lavazza започна програма за компенсиране на остатъчните въглеродни емисии за тези, които не могат да бъдат намалени. През 2020 г. започнахме нашето пътуване, като компенсирахме преките емисии и постигнахме пълна неутралност на емисиите за офисите и производствените предприятия на групата. Крайната цел е да се постигне пълна въглеродна неутралност чрез компенсиране на всички непреки емисии, т.е. всички емисии, генерирани по цялата верига на стойността – от отглеждането на зелено кафе, пакетирането, разпространението на крайния продукт и употребата до изхвърлянето на продуктите.

На продуктово ниво за капсулите за система за кафе Lavazza Firma компенсираме всички наши годишни въглеродни емисии, свързани с продадените обеми.

Как се прилага стратегията за въглеродна неутралност на Lavazza? Защо капсулите на Lavazza Firma компенсират въглеродните емисии?

Капсулите Firma за компенсиране на въглеродните емисии са важна стъпка за Lavazza Group, която има за цел да доведе всички компании и продукти на групата до въглеродна неутралност, както се изисква от Roadmap to Zero на Lavazza Group. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цел за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (Цел за устойчиво развитие: борба с климатичните промени).

По-конкретно компенсационните проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит.

Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички операции B28 се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Компенсирането се осъществява чрез подпомагане на проекти за повторно залесяване, устойчиво земеделие и възобновяема енергия в развиващите се страни. Тези проекти са извън нашата верига на доставки и са в състояние да генерират качествени въглеродни кредити, съответстващи на най-високите международни стандарти (VCS, CCBA, CDM).

Каква е целта на програмата за въглеродна неутралност на Lavazza? Кои фази са включени? Какво включва неутралността на CO₂?

Неутралността на тези капсули включва компенсиране на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, през всички етапи на производство, транспорт и изхвърляне.

Това включва събирането на суровини, производството на продукта, фазата на пакетиране, транспортирането нагоре и надолу по веригата и накрая фазата на изхвърляне.

Има ли обвързващи правни норми, свързани с този избор?

Нашият подход към въглеродната неутралност е чисто доброволен акт. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цел за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (Цел за устойчиво развитие: борба с климатичните промени).

Как се генерира въглероден кредит? Как се валидира?

Всички компенсационни проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит. Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни, признати от ООН. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички клирингови операции се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Компенсирането се осъществява чрез подпомагане на проекти за повторно залесяване, устойчиво земеделие и възобновяема енергия в развиващите се страни. Тези проекти са извън нашата верига на доставки и са в състояние да генерират качествени въглеродни кредити, съответстващи на най-високите международни стандарти (VCS, CCBA, CDM). 

Компенсират ли се CO₂ емисиите на всички продукти на Lavazza за еднократна употреба?

Капсулите Firma за компенсиране на емисиите CO₂ са важен крайъгълен камък от плана Roadmap to Zero, който има за цел да намали и компенсира непреките емисии по цялата верига на доставки, нагоре и надолу по веригата на операциите на Lavazza (зелено кафе, опаковка, транспорт, изхвърляне). Освен това, за директните емисии, Lavazza намалява и компенсира своите емисии на корпоративно ниво (производствени предприятия, търговски офиси, офиси) от 2020 г. насам. Неутрализирането на непреките емисии ще се извършва постепенно и ще се постигне чрез прогресивни годишни квоти, представени от продукти и брандове.

Защо Lavazza избра компенсационни проекти извън Европа?

Повечето от компенсиращите проекти, които съществуват днес, се изпълняват в развиващите се страни. Социалните ползи, свързани с тези проекти, имат забележително положително въздействие върху местните общности, където се изпълнява проектът.

ЧЗВ Система за капсули кафе Blue

Какво означава CO₂ неутралност за Lavazza?

Подходът на нашата група към въглеродна неутралност започва с намаляване на емисиите по цялата верига на стойността на Lavazza, от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички междинни етапи. Тъй като сме наясно, че не всички емисии могат да бъдат напълно намалени, Lavazza започна програма за компенсиране на остатъчните въглеродни емисии за тези, които не могат да бъдат намалени. През 2020 г. започнахме нашето пътуване, като компенсирахме преките емисии и постигнахме пълна неутралност на емисиите за офисите и производствените предприятия на групата. Крайната цел е да се постигне пълна въглеродна неутралност чрез компенсиране на всички непреки емисии, т.е. всички емисии, генерирани по цялата верига на стойността – от отглеждането на зелено кафе, пакетирането, разпространението на крайния продукт и употребата до изхвърлянето на продуктите.

На ниво продукт за капсулите за система за кафе Lavazza Blue компенсираме всички наши годишни въглеродни емисии, свързани с продадените обеми.

Как работи въглеродното компенсиране?

Тъй като климатичните промени са глобален проблем, въздействието на един тон въглерод, емитиран някъде по света, може да бъде неутрализирано чрез намаляване или улавяне на тон въглерод някъде другаде – това е принципът на компенсиране на въглерода (наричан още CO₂ компенсация).

Това намаляване на въглерода (или съхранение) се постига чрез специфични въглеродни проекти, много често изпълнявани в развиващите се страни.

Тези проекти генерират въглеродни кредити, където 1 кредит = 1 тон намалени или уловени емисии на CO₂. Спестяванията на въглерод се извършват с помощта на международно признати методологии и се проверяват редовно.

В допълнение към намаляването или съхранението на въглерод, някои от тези проекти осигуряват и други екологични, социални и икономически ползи, като опазване на биоразнообразието, заетост, увеличение на дневната заплата, образователна и здравна подкрепа. Подкрепата на тези проекти е начин за подобряване на поминъка на местните общности по устойчив начин, като същевременно се борим с климатичните промени и така допринасяме за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Как се прилага стратегията за въглеродна неутралност на Lavazza? Защо капсулите Lavazza Blue компенсират въглеродните емисии?

Капсулите Blue за компенсиране на въглеродните емисии са важна стъпка за Lavazza Group, която има за цел да доведе всички компании и продукти на групата до въглеродна неутралност, както се изисква от Roadmap to Zero на Lavazza Group. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цел за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (Цел за устойчиво развитие: борба с климатичните промени).

По-конкретно компенсационните проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит.

Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички операции B28 се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Компенсирането се осъществява чрез подпомагане на проекти за повторно залесяване, устойчиво земеделие и възобновяема енергия в развиващите се страни. Тези проекти са извън нашата верига на доставки и са в състояние да генерират качествени въглеродни кредити, съответстващи на най-високите международни стандарти (VCS, CCBA, CDM).

Каква е целта на програмата за въглеродна неутралност на Lavazza? Кои фази са включени? Какво включва неутралността на CO₂?

Неутралността на тези капсули включва компенсиране на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, през всички етапи на производство, транспорт и изхвърляне.

Това включва събирането на суровини, производството на продукта, фазата на пакетиране, транспортирането нагоре и надолу по веригата и накрая фазата на изхвърляне.

Има ли обвързващи правни норми, свързани с този избор?

Нашият подход към въглеродната неутралност е чисто доброволен акт. Този път е в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално като отговори на ЦУР 12 (Цел за устойчиво развитие: отговорно потребление и производство) и ЦУР 13 (Цел за устойчиво развитие: борба с климатичните промени).

Как се генерира въглероден кредит? Как се валидира?

Всички компенсационни проекти имат за цел намаляване на емисиите на CO₂. Всеки тон намален или отстранен CO₂ генерира 1 въглероден кредит. Ефективните намаления на емисиите (или улавяния) се измерват точно със строги методологии за изчисление и се проверяват от трети страни, признати от ООН. След този процес на проверка въглеродните кредити се издават на пазара и се предоставят на разположение в международен електронен въглероден регистър. По този начин всички клирингови операции се проследяват и са публично достъпни. Веднъж използвани за целите на клиринга, кредитите се оттеглят, за да се избегне двойно отчитане. Компенсирането се осъществява чрез подпомагане на проекти за повторно залесяване, устойчиво земеделие и възобновяема енергия в развиващите се страни. Тези проекти са извън нашата верига на доставки и са в състояние да генерират качествени въглеродни кредити, съответстващи на най-високите международни стандарти (VCS, CCBA, CDM).

Компенсират ли се CO₂ емисиите на всички продукти на Lavazza за еднократна употреба?

Капсулите Blue за компенсиране на емисиите на CO₂ са важен крайъгълен камък от плана Roadmap to Zero, който има за цел да намали и компенсира непреките емисии по цялата верига на доставки, нагоре и надолу по веригата на операциите на Lavazza (зелено кафе, опаковка, транспорт, изхвърляне). Освен това, за директните емисии, Lavazza намалява и компенсира своите емисии на корпоративно ниво (производствени предприятия, търговски офиси, офиси) от 2020 г. насам. Неутрализирането на непреките емисии ще се извършва постепенно и ще се постигне чрез прогресивни годишни квоти, представени от продукти и брандове.

Защо Lavazza избра компенсационни проекти извън Европа?

Повечето от компенсиращите проекти, които съществуват днес, се изпълняват в развиващите се страни. Социалните ползи, свързани с тези проекти, имат забележително положително въздействие върху местните общности, където се изпълнява проектът.