Устойчивост
За реконструкцията на квартал Аурора подходът на Lavazza следва критериите за устойчивост на околната среда с цел намаляване на замърсяването, по-добро разходване на енергийните ресурси и ползата както на местно, така и на глобално ниво. Компанията също така реши да номинира новата сграда на центъра за корпоративно управление за сертификата LEED ® Gold (Лидерство в енергийния и екологичен дизайн), най-известната световна награда за енергийна ефективност и опазване на околната среда – нещо, което само няколко сгради в Италия са успели да постигнат.
LEED®: Какво е това?

Новото седалище е номинирано за LEED® GOLD LEED®. Съкращението означава лидерство в енергийния и екологичен дизайн и представлява най-популярното признание в света за енергийните и екологични показатели на сградите. Това е доброволна система за оценка както на нови, така и на съществуващи търговски, третични и жилищни сгради. Новият център за корпоративно управление отговаря на условията на LEED ® от избора на обекта до проектирането, изпълнението (80% възстановяване на стара сграда) и последващия мониторинг. Сградата е проектирана да максимизира комфорта на служителите на Lavazza, като същевременно се пести енергия и се постига намаляване на използваната питейна вода. Критериите за оценка са разделени на предпоставки и кредити. Предпоставки са минималните изисквания за всяко ниво на LEED® сертификация. Кредитите позволят получаването на резултат по различните нива на сертификация: базово, сребърно, златно и платинено.

Новият център за корпоративно управление на Lavazza има за цел да достигне златно ниво по стандарта LEED ® Italia 2009 за нови конструкции и реновации.

Устойчивост на обекта + Устойчивост на обекта

Стойност от ¼ точки, които могат да се присъждат за аспектите на околната среда на мястото на изграждане на сградата. Кредитите възнаграждават решението да се строи в градските райони или в районите, добре обслужвани от обществения транспорт, с цел регенериране на съществуващи обекти, насърчаване на екологичните средства за транспорт, събирането и рециклирането на дъждовна вода, намаляване на топлинните острови (прегряването на градските зони) и светлинното замърсяване.

Управление на водите + Управление на водите

Категорията Управление на водите (1 предпоставка, 3 кредита, максимум 10 точки) се отнася за екологичните въпроси, свързани с използването, управлението и изхвърлянето на вода в сградите, намаляването на потреблението навода и рециклирането на дъждовна вода.

Енергия и атмосфера + Енергия и атмосфера

Тази категория дава 1/3 от възможните точки и насърчава подобряването на енергийните характеристики на сградите и използването на енергия от възобновяеми или алтернативни източници.

Материали и ресурси + Материали и ресурси

Тази категория (1 предпоставка, 8 кредита, максимум 14 точки) отчита екологичните въпроси, свързани с избора на материали, с изхвърлянето на отпадъци и намаляване на въздействието върху околната среда, причинено от пътното движение.

Качество на околната среда вътре в сградата + Качество на околната среда вътре в сградата


Категорията (2 предпоставки, 15 кредита, максимум 15 точки) се отнася за екологичните въпроси, свързани със здравето, безопасността и комфорта на обитателите на сградата, ефективността на системата за въздушен обмен и контрола на замърсяването на въздуха.

Процес на сертифициране

Регистрация на проект е официалната стъпка, стартираща процеса по LEED® сертификация. Всеки проект, номиниран за сертификация, трябва да докаже, че отговаря на минималните изисквания по програмата и едва тогава може да бъде ефективно регистриран. Проектантите трябва да подготвят необходимата документация и изчисления, за да докажат нужното изпълнение на предварителните изисквания и критериите за кредити. LEED® сертификат се получава при завършване на строежа, ако бъде показано, че сградата отговаря на изискванията на програмата за нивото на сертифициране, за което кандидатства.

Новият център за корпоративно управление на Lavazza е регистриран с LEED® Gold сертификация през септември 2011 г., като към тази дата е бил и първата сграда кандидат в региона на Пиемон.

Тъй като сертификацията е сложен процес, включващ постоянен мониторинг на дейността, за центъра за корпоративно управление на Lavazza са създадени три органа:

  • Орган за въвеждане в експлоатация (надзорен орган): орган, отговарящ за надзора върху проектирането, монтирането и тестването на всички инсталации, които влияят на енергопотреблението на сградата;
  • LEED ® AP (акредитиран професионалист или сертифициран професионалист): компетентно лице в процеса на сертифициране, което отговаря за управлението на проектантския и строителния екип за получаване на кредити и извършване на периодични проверки на строителния обект;
  • LEED ® Manager на изпълнителя.
Устойчивост на първо място

Новият център за корпоративно управление е проектиран в съответствие с най-високите критерии за устойчивост. 
Подход, който Lavazza прилага към всички свои процеси и инициативи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ