Растеж чрез знание
Фондация Lavazza се ангажира да оказва съдействие на малките производители в отдалечен район на Бразилия с цел стимулиране на икономическото развитие, свързано с кафето и предотвратяване на емиграцията на младите хора, на които се дава занаят и място, където да живеят.
Предизвикателството

Малките производители на кафе в Минас Жерайш са изправени пред сериозни трудности при брането на кафе, поради неефективността на производството и изолираността на възможностите за обработка.
Вследствие на това, произведеният продукт е с ниско качество и се продава под средната цена.

Този проблем, съчетан с липсата на знания и предприемачески умения, и високите разходи за производството на кафе, води до схващането, че то генерира прекалено ниска печалба, а това принуждава младите хора да изоставят земята.

Въпреки разкритите възможности, съществуват и предизвикателства, вследствие на недостатъчно добрата организация и недостатъчната финансова или техническа подкрепа. Затова производителността продължава да бъде ниска, както и доходите на производителите.

Организациите на земеделските производители от своя страна също са слаби и без добър достъп до пазара.

Целите
Помощ за увеличаване на доходите на производителите на кафе в Минас Жерайш.

Подобряване на достъпа до пазара.

Адаптация към климатичните промени
Отговорът

Чрез своята намеса фондация Lavazza се ангажира да структурира земеделските стопани в колективни организации, което да укрепи и подобри на ръководството, управлението и цялостната им дейност. В самите организации производителите могат да почерпят идеи, които да използват производителните си и търговски цели.