Културата на кафето за семейната култура
Предизвикателството

Освен като родно място на кафето Робуста, Уганда се характеризира с най-младото население в света: 78% от жителите са на възраст под 30 години.

Около милион и половина семейства разчитат на производството на кафе като основен източник на доходи. Поради лошите реколти обаче, както и липсата на ключови, услуги като управление на транзакциите, доходите остават много ниски в сравнение с възможното, като ниска остава и конкурентоспособността на продукта на пазара. Освен това, недооценяването по културни причини на работата на жените допринася за неефективното управление на ресурсите на ниво семейство.

Целите
Подпомагане професионалното развитие на 8 000 земеделски стопани и техните семейства.

Повишаване на конкурентоспособността на кафеения сектор чрез професионализиране на земеделските стопани.
Отговорът

Фондация Lavazza участва в международния проект International Coffee Partners, благодарение на който около 10 000 производителя биват обучавани в добрите земеделски практики.

Освен това насърчава достъпа до пазара чрез маркетинг и увеличаването на договорните правомощия.

Фокусът на проекта е насочен и към проблема с дискриминацията по полов признак: за преодоляването му се провеждат дейности за подобряване на ролята на жените, както и участието на техните семейства, за постигане на по-голяма информираност относно важността на сътрудничеството в семейните отношения.