Присъединяване към Глобалния договор на ООН и Глобалните цели за развитиеУстойчивостта се основава на непрекъсната еволюция и осъзнаване на нашите собствени граници, силни страни и приоритети. Вслушването в съображенията на заинтересованите страни и активното им ангажиране са ключови елементи в изграждането на пътя за създаване на споделена стойност по цялата верига на доставки. С оглед на това, Lavazza приветства световните цели за устойчиво развитие, установени от ООН.Lavazza и Глобалния договор на ООН

Глобалният договор е иницитива на Обединените нации на Световния икономически форум в Давос през 1999, като в основата й стои Кофи Анан. Целта й е да постигне безпрецедентно обединение на международната общност и света на бизнеса, за решаване на въпросите, свързани с предизвикателствата на глобализацията.

 

С присъединяването си към Глобалния договор през 2017 година, Lavazza се включи в мрежа от над 9000 организации от частния и обществения сектор на над 135 държави, обединени в прилагането на десет етични принципа, разделени в следните категории: „Опазване на човешките права“, „Опазване на природата“, „Борба с корупцията“. Вдъхновени от тези ценности, Lavazza и нейните служители насърчават чувството за принадлежност към идеята за стабилно и устойчиво развитие.

 

 

ОТИДЕТЕ НА УЕБСАЙТА

Lavazza и целите за устойчиво развитие

Lavazza следва 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. Устойчивите иновации, борбата срещу климатичните промени и отговорното производство и консумация, са фундаментални за създаването на желания ползотворен кръговрат. Те не само носят полза за околната среда и обществото като цяло, но и подобряват ефективността на производствения цикъл, намаляват отпадъците и ограничават порочните икономически процеси, като същевременно носят ползи и на компанията.

За Lavazza тези принципи не подлежат на договаряне: не само защото нашият продукт се добива чрез преработката на суров материал от растителен произход, потенциално застрашен от климатичните промени, но най-вече защото глобалните отговорности, залегнали в Целите, надхвърлят чистия икономически интерес и водят до по-етичен и устойчив свят.

 

 

ОТИДЕТЕ НА УЕБСАЙТА