АКТУАЛИЗАЦИЯ 20.07.2017 г.

Достъпът до страниците на сайта на Lavazza (lavazza.it, по-долу „Уебсайт“) предполага приемане на следните условия за използване от потребителя.

Приемане.

Уебсайтът е собственост на Luigi Lavazza S.p.A. (по-нататък Lavazza). Уебсайтът има информационни и електронни търговски цели. Когато влезете в Уебсайта или използвате неговите услуги, Вие се съгласявате с тези условия за използване. Ако не приемате условията, трябва да се въздържате от използването на сайта. 
Lavazza приканва потребителите на Уебсайта периодично да се консултират с настоящите условия за използване и другите раздели на Уебсайта, като например информацията за обработката на лични данни (Политика за поверителност), информацията за използването на бисквитки (Политика за бисквитките) и  Условията за продажба, за да проверяват за актуализации или промени.

Индустриална и интелектуална собственост.

Lavazza е изключителен собственик на съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, текстове, документи, изображения, лога, фотографии, оформление на страниците, дизайн, ноу-хау и продукти, предлагани за продажба; някои от тези съдържания могат да бъдат обхванати от авторски права, търговски марки, патенти, модели и/или други права върху индустриална и интелектуална собственост, признати от италианското и международното право. Съдържанието на сайта не може да се разглежда или тълкува като лицензирано от Lavazza или като обект на други потребителски права от потребители и/или трети лица. 

Използване на сайта.

Услугите за електронна търговия, предлагани от Уебсайта, се регулират от Условията за продажба. 

Потребителите имат право да изтеглят, преглеждат или отпечатват съдържанието на Уебсайта само за лични и нетърговски цели, по такъв начин, че да не накърняват правата на индустриална и интелектуална собственост на Lavazza. Съдържанието на Уебсайта не може да се използва при никакви обстоятелства за каквато и да е друга цел, включително, но не само, за дистрибуция, модификация, възпроизвеждане, предаване или разпространение без предварителното писмено съгласие на Lavazza. 

Документи и материали, изпратени до Уебсайта.

Всяка информация, свързана с лични данни, изпратена до Уебсайта по електронен път от потребителите, ще бъде третирана в пълно съответствие с приложимите закони и политиката за конфиденциалност, предоставена от Lavazza ( Политика за поверителност). 

Lavazza цени коментарите, предложенията и насоките от потребителите на сайта. Въпреки това Lavazza не приема материали, изпратени чрез Уебсайта, с изключение на съдържание, което е изрично поискано. Lavazza си запазва правото да използва свободно и по свое усмотрение, под каквато и да е форма и начин, и следователно и за рекламни и комерсиални цели, всякакви материали, получени чрез Уебсайта, дори без съгласие и без има никакво задължение по отношение на потребителя, който е изпратил такива материали. 

Относно конкурси и/или промоционални дейности, каним потребителите да се обърнат към съответните регламенти и другата информация, предоставена от Lavazza чрез Уебсайта. 

На потребителите обаче е забранено да зареждат, разпространяват или по друг начин дистрибутират чрез Уебсайта материали и/или съдържание, които са незаконни, нецензурни, клеветнически, нарушават правата, свързани с лични данни, оскърбителни са или по друг начин нелегитимни и/или всякакви материали или съдържание, които може да представляват престъпление или да водят до извършване на такова и/или да нарушават който и да е закон или право на Lavazza и/или на трети страни, както и всякакви материали, които по някакъв начин могат да навредят на имиджа и доброто име на Lavazza.

Гаранции.

Без да се засягат разпоредбите на Условията за продажба, материалите на Уебсайта са предоставени в състоянието, в което се намират; и като такива те са предоставени и без гаранция, подразбираща се или изрична. Lavazza не предоставя никакви косвени или изрични гаранции, че Уебсайтът или съдържанието му отговарят на очакванията на потребителите по отношение на непрекъснатост на услугата или по отношение на липсата и/или бързото коригиране на грешки. 

Подразбира се, че някои продукти могат да бъдат представени или в комбинация с изображения или графични репродукции, които са само с илюстративна цел.

Отказ от отговорност.

Потребителите имат достъп до Уебсайта самостоятелно и на свой собствен риск; Lavazza не носи никаква отговорност по отношение на щети или вреди, претърпени по какъвто и да било начин от потребителите в резултат от достъпа и използването или изтеглянето на всякакъв тиш материали, налични на Уебсайта, включително вируси, зловреден софтуер или друго злонамерено електронно съдържание. 

Lavazza си запазва правото да преустанови или спре всяка услуга, предоставена чрез Уебсайта, по всяко време и без да поема каквато и да е отговорност или ангажимент от какъвто и да било вид във връзка с гореспоменатото спиране или прекъсване на предоставени услуги чрез Уебсайта, произтичащи от действия или пропуски от Lavazza или трети страни. 

Lavazza не носи отговорност за съдържанието на който и да е друг сайт, който може да бъде достъпен чрез връзка или мултимедийна връзка на Уебсайта, при условие че тези връзки се предоставят единствено за да се даде възможност на потребителите да имат достъп до по-пълна информация. Потребителите нямат право да създават връзки към Уебсайта без предварителното писмено съгласие на Lavazza.

Контакти

За всякаква информация относно използването на Уебсайта и тези условия за използване, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Lavazza:

Обслужване на клиенти на Lavazza A Modo Mio 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 Torino (Италия)

Телефон: (011/3020300)
Факс: (011/2398333)
Имейл: (info@lavazzamodomio.it

Приложимо право

Уебсайтът, по начина, по който е конфигуриран в момента по отношение на оформлението и съдържанието, е предназначен за потребители, намиращи се в Италия („Tериторията“); Lavazza не гарантира, че съдържанието му съответства на изискванията на законите, приложими извън територията.

Всеки спор, отнасящ се до Уебсайта, неговото използване и съдържанието му, се урежда от италианското право. 

Допълнителни прогнози

Без да се засяга съдържанието на Условията за продажба, на Политиката за поверителност и на Политиката за бисквитките, настоящите условия за използване представляват цялото споразумение между Lavazza и потребителя на Уебсайта по отношение на използването на същия. Всички други правила и условия, прилагани от Lavazza към взаимоотношенията с потребителите на Уебсайта, ще се считат за допълнение към настоящите условия.

В случай че някоя от настоящите разпоредби бъде отменена или обявена за нищожна или неприложима, останалите условия остават напълно валидни и в сила.