• Принтирайте
  • Направете отметка

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРИРОДАТА

Lavazza насърчава визия, която съчетава Корпоративната социална отговорност (КСО), система за управление на околната среда (EMS) и оценка на жизнения цикъл (LCA), с цел вземане на системен подход към устойчивостта на околната среда.

Цифрите от веригата на доставки са подчертано положителни

Цифрите от веригата на доставки са подчертано положителни:

- Индексът на емисиите на CO2 на тон обработено кафе (преки емисии) намаляват със 17% през 2014 г., в сравнение с 2012;
- През 2014 г. 100% от електрическата енергия за работата на италианските производствени цехове идва от възобновяеми източници;
- Консумация на електричество за единица опаковани кафе намалява с 8% между 2012 и 2014;
- Топлинната енергия е намалял между 2012 и 2014 както в абсолютни стойности (около 6%), така и на единица опаковано кафе (около 17%).

3,9% икономия на общите промишлени производствени разходи са генерирани чрез подобряване на ефективността на производствените процеси през 2014 г, в сравнение с 2013 година.

Тези икономии ще бъдат реинвестирани с оглед постоянно подобряване на производствените процеси и постепенно намаляване на въздействието върху околната среда. В действителност, когато се говори за значение на стойността, устойчивото развитие се разглежда като "обща нишка" по цялата верига, от суровината до крайния продукт, чрез производство на ползи по отношение на средно и дългосрочно добавена стойност.

С оглед свеждане до минимум въздействието върху околната среда, Lavazza също работи усилено, за да се подобри ефективността на своята капсулна система, чийто пазар в момента записва най-голям ръст в сектора.

Lavazza се предприемат действия в две основни линии:
оптимизиране на настоящите решения, чрез минимизиране на тегло и рационализиране на процесите, както и вътрешния намаляване на отпадъци.

Опаковката е особено важна област. Lavazza насърчава и подкрепя опаковки с еко-дизайн, за да се интегрира неговата основна функция на защита и запазване на продукта, като в същото време се свежда до минимум въздействието им върху околната среда.


Екодизайн на опаковката

Опаковката с еко-дизайн работи по 5 основни линии, по отношение на качеството на продукта, техническите и технологични изисквания и маркетинга:

- Намаляване на опаковките и отстраняване на неосновните компоненти;
- Намаляване на теглото или обема на материалите, използвани при запазване на срока на годност;
- Опростяване на структурите за увеличаване на използването на рециклирани материали, като по този начин се намалява използването на свеж материал;
- Увеличаване на количеството на рециклираните материали в опаковките, които не са в директен контакт с хранителни продукти;
- Експериментиране и прилагане на нови материали, за да се добави стойност в края на живота на опаковката и да се въведат опаковки, предназначени да подобряването на разделното събиране на отпадъци.


Най-значимите действия, по отношение на опаковките с еко-дизайн, са насочени към намаляване на пластмасите, картона и слоевете алуминий в непървичните полиламинати. Примерите включват:

- Спестяване на около 11% от материала, използван за производство на капсули, в резултат на оптимизиране на процеса на термоформоване;
- Намаляване на хартията и дървените палети с общо 41 тона хартия и 467 платформи, благодарение на премахването на несъществени елементи за опаковане на печено и мляно кафе; 
- Постигане на 90% от рециклирани на картон.

Най-значимите действия

Най-значимите резултати от екологично чистия дизайн на опаковките, работа, извършена от Lavazza през тригодишния отчетен период, включват постигане на 90% рециклиран материал в неговата картонена опаковка.
Lavazza работи с Европейската комисия и Министерството на околната среда на Италия и защита на суша и море, за да се определи стандарти, насочени към количественото въздействие върху околната среда на кафето, използвайки общи методологии и процеси.