• Принтирайте
  • Направете отметка

ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

За да се намали въздействието върху околната среда

Подходът на "Оценка на жизнения цикъл" ще помогне за количествената оценка на въздействията по веригата от стойността и разработването на нови решения, които съчетават качеството на продукта, иновациите и еко-съвместимостта, повишаването на информираността и ангажираността на всички участници във веригата на доставки.

За да се оцени въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл, Lavazza е идентифицира 3 важни методологии за най-важните области:

separator-half-oro
Потенциал за глобално затопляне
separator-half-oro

GWP - IPCC 2007  (метод за изчисляване като кг CO2 еквивалент) за изчисляване на прякото и непрякото въздействие на емисиите на парникови газове върху глобалното затопляне  на планетата.

separator-half-oro
ILCD - Международна система от данни на база жизнения цикъл
separator-half-oro

Стандартизиран метод за количествено определяне на общото въздействие според 16 индикатори за въздействие.
С оглед на това, Lavazza насърчава интегриран подход, който включва Корпоративната социална отговорност (КСО), Система за управление на околната среда (EMS) и Оценка на жизнения цикъл (LCA).

separator-half-oro
Брутно необходимото количество енергия (GER)
separator-half-oro

Общо използвана енергия.